Фирмата е създадена през 2005 г., с цел извършване на следните УСЛУГИ :

1. Изготвя Част “Пожарна безопасност” към Инвестиционите проекти съгласно НАРЕДБА I3-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПСНОСТ ПРИ ПОЖАР. Пълна проектантска правоспособност.
2.Организация на Противопожарната сигурност във фирмите на основание на Наредба № Iз – 2377 / 11.2011г., която включва :

- Изготвяне на ПЛАН за действие при пожар.
- Изготвяне на ПЛАН за ЕВАКУАЦИЯ.
- Изготвяне на СХЕМИ за ЕВАКУАЦИЯ.
- Изготвяне на ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА /НАРЕДБА/ на фирмата.
- Начално и годишно опреснително ОБУЧЕНИЕ на основание на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 на МТ СП, както и всички видове ИНСТРУКТАЖИ. Издаване на СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ на личния състав за това.
- Провеждане на годишните Обучения за ЕВАКУАЦИЯ и изготвяне на Протоколи за това.
- КАТЕГОРИЗАЦИЯ на различните производствени помещения и външни технологични съоражения.
- Изготвяне на ЗАПОВЕД за ТЮТЮНОПУШЕНЕ съобразена с условията на технологичния процес и различните режими на работа във фирмата.
- Изготвяне на ПЛАНОВЕ и АКТОВЕ за извършване на ОГНЕВИ работи.
- Всички останали ЗАПОВЕДИ по Наредба № Iз – 2377 / 11.2011г..

3. Консултации за спазване на Противопожарните норми и изисквания при ПРОЕКТИРАНЕ и извършване на Ново строителство, реконструкции и модернизации. Издаване на СТАНОВИЩА за проекти.

- Подготовка на обектите за СЕРТЕФИКАЦИЯ по Пожарна сигурност от Контролните органи за издаване на Технически Паспорт по НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г.

4. Експертизи за причините на пожари на територията на страната и чужбина, за застрахователни организации и физически лица.
5. Търговия, годишен сервиз и ремонт на всички видове пожарогасителни средства.
6. Обезопасяване на особено Пожароопасни заварки или др. огневи работи.
7. Проектиране и монтаж на Пожароизвестителни инсталации, съвместно с "Писат инженеринг" ООД Стара загора
8. Консултантски услуги по ADR :

- Kонсултант по ADR на фирми превозвачи и търговци на ПЕТРОЛНИ продукти.
- Обучение по ADR.
- Изготвяне на ГОДИШНИ ДОКЛАДИ по безопасността по ADR.
- Изготвяне на ИНСТРУКЦИИ по безопасни превози за определени курсове на ADR -цистерни.
- Начални, годишни опреснителни обучения и периодични ИНСТРУКТАЖИ ПО ADR.