Инвестициони проекти

1.ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ”ХРИСТО БОТЕВ” С.СИЛЕН, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Общ.Стамболово,обл.Хасково
2.Преустройство на магазин в офис на ЗАД “Армеец” в УПИ I-2704,кв.374a по плана на гр. Хасково.
3.Съответствие на Газорегулаторна станция за компресиран газ, метанстанция и бензиностанция Свиленград с изискванията на Наредба Nо I3-1971 за строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 06.2010г
4.ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА с Рн=1.05MWp в УПИ I-215,219419; II-214,кв.141,м.”Бик баир” в землището на с. Радиево, общ. Димитровград.
5.Преустройство на магазин за хранителни стоки в Игрална зала заорганизиране на хазартни игри и магазин за промишлени стоки” намиращ се в УПИ VII, кв.4(поземлен имот 77195.727.339) по плана на гр. Хасково.
6.“Пристройка и преустройство на съществуваща двуетажна жилищна сграда в “Къща за гости” в УПИ – X-72,73 кв. 4 на с.Пчелари, Общ. Стамболово, Обл. Хасково.
7.“Еднофамилна жилищна сграда в имот - 17195,741,62,кв.61 по плана гр. Хасково.
8.Партерен етаж на сградата на ул. “Метиличина поляна” № 48, вх.В УПИ XX-250, 251, 252, кв. 119 м. “Красно село – пл.Канал” СО р-н “Красно село” гр.София.
9.Преустройство на склад в УПИ VIII, kw.16 /PI № 77195.752.175/ гр. Хасково за производствени цели /печатна база/ гр.Хасково.
10.Работилница за производство на закуски,магазин за закуски и магазин за кафе” ПИ 77195.739.467 по КК на гр. Хасково.
11.Преустройство на самостоятелен Обект 77195.732.15.9 в цех за производство на текстилна вата, гр. Хасково.За контакти тел: 038 624645; 0887 983711.
Email address: vfilipov@mail.bg
Web site: http://fireadr.hit.bg